VEDTEKTER FOR

DEØR SKOG OG VOLLEHAGEN VEL

Stiftet 04.06.1975

§ 1 FORMÅL

Deør Skog og Vollehagen Vel er en upolitisk forening for husstander innenfor lagets grenser. Velforeningens formål er å ivareta medlemmenes felles interesser.

§ 2 ÅRSMØTE

Årsmøte skal holdes innen utgangen av mars måned hvert år. Innkalling skal skje med 3 ukers varsel. Den skal inneholde en agenda over de saker som skal behandles. Årsmøtet skal behandle:

a) Valg av møteleder og 2 medlemmer til å undertegne protokollen
b) Årsberetning
c) Revidert regnskap avsluttet pr. 31. desember
d) Kontingent
e) Valg av styremedlemmer som angitt i § 5 0
f) Andre saker som er nevnt i innkallelsen til årsmøtet

Medlemmer som ønsker spesielle saker oppført i innkallelsen til årsmøtet, må underrette styret skriftlig.

Fremmøtte medlemmer kan medbringe skriftelig fullmakt fra medlemmer som er forhindret i å møte. Hver husstand som har betalt forfalt kontingent har en stemme. Et årsmøte er beslutningsdyktig uansett antall fremmøtte.

§ 3 MEDLEMSMØTE

Medlemsmøte holdes når styret vedtar det eller når minst 10 medlemmer i brev til styret forlanger det og oppgir hvilke saker de ønsker behandlet. For innkalling , adgang og avstemming gjelder de vedtekter som er angitt i § 2 for årsmøter.

§ 4 TILSLUTNING TIL ANDRE FORENINGER

Velforeningens innmelding i eller tilslutning til andre foreninger vedtas av årsmøtet. Det samme gjelder utmelding.

§ 5 VERV I VELFORENINGEN

Velforeningen har følgende verv:

a) Et styre med leder, kasserer, sekretær og minst 2 styremedlemmer. Velforeningens forskjellige områder bør være representert i styret.
b) 2 varamenn til styret
c) 1 revisor
d) 1 valgkomite med 2 medlemmer

Lederen velges for 1 år, styremedlemmene velges for 2 år, varamedlemmene velges for I år.

§ 6 STYRET

Styret behandler alle velforeningens saker som er vedtatt på årsmøtet og forestår foreningens drift. Styremøte avholdes når lederen eller minst 2 styremedlemmer ønsker det. Styremøtet er beslutningsdyktig når minst 3 styremedlemmer er til stede. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget.

§ 7 STYREMEDLEMMENES OPPGAVER

Lederen leder velforeningen i overensstemmelse med de vedtak som er fattet på årsmøter, medlemsmøter og styremøter. Kassereren fører lagets regnskap og medlemsfortegnelse og sørger for at kontingenten blir krevd inn. Sekretæren fører møtereferater.

§ 8 OPPLØSNING, ENDRING AV VEDTEKTER OG IKRAFTTREDELSE

Velforeningens oppløsning kan vedtas med 2/3 flertall på årsmøtet, men det skal være minst 20 medlemmer til stede.

Disponeringen av lagets aktiva avgjøres i så fall med alminnelig flertall. Vedtektene kan endres på et ordinært årsmøte med 2/3 flertall.