Close

Om foreningen

Dette er en velforening for beboere på Deør Skog og Vollehagen. Velforeningen ble Stiftet 4. juni 1975 som Deør Skog Vel og siden utvidet når Vollehagen ble utbygget. Se lengre ned på siden for informasjon om styret og vedtekter.

Vellet har i år 140 betalende medlemmer, av en bomasse på ca 250 boenheter i foreningens onråde. Altså 56% medlemskap i området.
I år er kontingenten kr 350 pr husstand.

To hovedaktiviteter i de senere årene, er utlån av biltilhengere og hageverktøy, samt ryddedugnad om våren med utplassering av fire containere for hageavfall.

I tillegg varierende engasjement som aktivitetsarrangement og oppfølging av kommunens planer for området.

deor

Styret

Dette er styrets sammensetning for 2019:

Diverse

Annen informasjon:

Vedtekter

VEDTEKTER FOR

DEØR SKOG OG VOLLEHAGEN VEL

Stiftet 04.06.1975

 

§ 1 FORMÅL

Deør Skog og Vollehagen Vel er en upolitisk forening for husstander innenfor lagets grenser. Velets formål er å ivareta medlemmenes felles interesser.

§ 2 ÅRSMØTE

Årsmøte skal holdes innen utgangen av mars måned hvert år. Innkalling skal skje med 3 ukers varsel. Den skal inneholde en agenda over de saker som skal behandles. Årsmøtet skal behandle:

a) Valg av møteleder og 2 medlemmer til å undertegne protokollen
b) Årsberetning
c) Revidert regnskap avsluttet pr. 31. desember
d) Kontingent
e) Valg av styremedlemmer som angitt i § 5 0
f) Andre saker som er nevnt i innkallelsen til årsmøtet

Medlemmer som ønsker spesielle saker oppført i innkallelsen til årsmøtet, må underrette styret skriftlig.

Fremmøtte medlemmer kan medbringe skriftelig fullmakt fra medlemmer som er forhindret i å møte. Hver husstand som har betalt forfalt kontingent har en stemme. Et årsmøte er beslutningsdyktig uansett antall fremmøtte.

§ 3 MEDLEMSMØTE

Medlemsmøte holdes når styret vedtar det eller når minst 10 medlemmer i brev til styret forlanger det og oppgir hvilke saker de ønsker behandlet. For innkalling , adgang og avstemming gjelder de vedtekter som er angitt i § 2 for årsmøter.

§ 4 TILSLUTNING TIL ANDRE FORENINGER

Velets innmelding i eller tilslutning til andre foreninger vedtas av årsmøtet. Det samme gjelder utmelding.

§ 5 VERV I VELET

Velet har følgende verv:

a) Et styre med leder, kasserer, sekretær og minst 2 styremedlemmer. Velets forskjellige områder bør være representert i styret.
b) 2 varamenn til styret
c) 1 revisor
d) 1 valgkomite med 2 medlemmer

Lederen velges for 1 år, styremedlemmene velges for 2 år, varamedlemmene velges for I år.

§ 6 STYRET

Styret behandler alle velsaker som er vedtatt på årsmøtet og forestår foreningens drift. Styremøte avholdes når lederen eller minst 2 styremedlemmer ønsker det. Styremøtet er beslutningsdyktig når minst 3 styremedlemmer er til stede. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget.

§ 7 STYREMEDLEMMENES OPPGAVER

Lederen leder vekt i overensstemmelse med de vedtak som er fattet på årsmøter, medlemsmøter og styremøter. Kassereren fører lagets regnskap og medlemsfortegnelse og sørger for at kontingenten blir krevd inn. Sekretæren fører møtereferater.

§ 8 OPPLØSNING, ENDRING AV VEDTEKTER OG IKRAFTTREDELSE

Velets oppløsning kan vedtas med 2/3 flertall på årsmøtet, men det skal være minst 20 medlemmer til stede.

Disponeringen av lagets aktiva avgjøres i så fall med alminnelig flertall. Vedtektene kan endres på et ordinært årsmøte med 2/3 flertall.