Close

Årsmøte 2017

By  12. mai 2017

Protokoll fra årsmøte i Deør Skog og Vollehagen Vel 2017

Dato: 27.04.2017

 1. Innkallingen ble godkjent
 2. Eirik Rusten ble valg til møteleder. Harald Dahle og Bjørn Korsmo valgt til å skriver under protokoll.
 3. Saker fra 2016. Ingen spesielle saker ble håndtert, bortsett fra vanlig avvikling av dugnad.
 4. Regnskapet 2016
  1. Gjennomgått og godkjent.
  2. Resultat ca 13000 kroner.
 5. Budsjett 2017
  1. Det ble bestemt at foreningen skal sette i gang arbeid med 2 nye/oppgraderte lekeplasser. Vi har 50.000,- i egenkapital, det budsjetteres totalt med 200.000,- i underskudd for å dekke inn mest mulig av kostnad for lekeplassene. Det er behov for støtte fra Vestby Kommune og det skal prøves å få midler fra fond.
  2. Det settes av 15000 kroner til øvrige tiltak utover dugnad.
 6. Valg
  1. Bjørn Korsmo – styreleder
  2. Bente Vestrheim – kasserer
  3. Eirik Rusten
  4. Sturla Hyldmo
  5. Marianne Løvvik
  6. Ola Sillerud
  7. Harald Henriksen
  8. Svein Hansen
 7. Eventuelt
  1. Det vil bli gjort et forsøk på å etablere/oppgradere to lekeplasser på Deør. Det må satses på ekstra midler utover egenmidlene. Det kan være støtte fra kommunen, forskjellige legater og frivillige donasjoner fra beboere.
  2. Det ble felt veldig mye trær rundt lekeplassen innerst i Granlia, men naboene har lovt opprydding. Det vil bli leid stor fliskutter av foreningen.
  3. Det har blitt satt av midler for om mulig/nødvending å etablere sti innerst i Bjerkelia og ned mot Orelia.

REGNSKAP 2016

Inn fra 2015 39 978,71
Inntekter
Medlemskontingent (173 stk) 43 250,00
Renter 247,00
Sum inntekter 43 497,00
Utgifter
Printer m/utstyr 1 996,00
Domeneshop (web) 420,00
Ragn sells (container dugnad) 21 466,25
Utlegg dugnad (utstyr, grillmat) 1 505,90
Vellenes fellesorg (2015 og 2016) 3 560,00
Vedlikehold utstyr 758,00
IF Forsikring 753,00
Omkostninger bank 30,00
Sum utgifter 30 489,15
Resultat 13 007,85
Utgående 2016 52 986,56

BUDSJETT 2017

Inn fra 2016 52 986,56
Inntekter
Medlemskontingent 42 000,00
Ekstra støtte lekeplasser 150 000,00
Renter 200,00
Sum inntekter 192 200,00
   
Utgifter
Lekeplasser 200 000,00
Vellenes fellesorg 1 780,00
IF 750,00
Dugnad containere 21 500,00
Vedlikehold utstyr 2 000,00
Driftsutstyr 1 500,00
Diverse tiltak 15 000,00
Domeneshop 500,00
Sum utgifter 243 030,00
   
Resultat -50 830,00

Harald Dahle                                                                                    Bjørn Korsmo

_________________________                                                           _____________________________